Байгаль орчны салбарын түүхэн товчоон...
1. 1924 он. Аж ахуйн яамны сайдын тушаалаар ой модны хэргийг хянан сайжруулж бай...